No items found.

Elevhälsa

Enligt skollagen och läroplanen ägs elevhälsouppdraget gemensamt av alla på skolan. Det innebär samverkan och samarbete för elevens bästa. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

”Man mår bra av att lära sig och mår man bra så lär man sig.”

Elevhälsan ger råd och stöd vid fysiska, psykiska och personliga problem. Vi arbetar förebyggande tillsammans med övrig personal kring frågor som gäller alkohol, tobak och droger. Elevhälsan är även delaktig i likabehandlingsarbetet och den kamratstödjande verksamhet som finns på skolan.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans kring elever med behov av stöd och/eller anpassningar i skolsituationen. Elevhälsoteamet består av rektor, SYV, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare.

Sekretess

Elevhälsans arbete omfattas av sekretess.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Skärgårdsgymnasiet ska vara fri från diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Därför har Skärgårdsgymnasiet en plan mot diskriminering och kränkande behandling, vilken även innehåller rutiner och riktlinjer gällande trakasserier och sexuella trakasserier. Här är senaste versionen.Skolsköterska

Skolsköterska Laila finns på skolan måndag-torsdag samt fredag förmiddag.

Hälsoundersökning
Alla i åk 1 erbjuds ett hälsosamtal där eventuella hälsoproblem följs upp från grundskolan. Vid ett hälsosamtal görs en längd- och viktmätning samt syn- och ev ryggkontroll. Vid behov erbjuds kontakt med skolläkaren. Hälsosamtalet syftar till att få eleverna att vilja ta mer ansvar för sin egen hälsa, livsstil och skolarbete.Vi tar även hand om akuta sjukdomsfall under skoltid. Via oss kan elever även få hjälp med hänvisning eller remiss till specialistläkare eller lämplig mottagning.

Skolkurator

Skolkurator finns på skolan måndag-torsdag.

Stödsamtal
Kurator erbjuder elever stöd-, motivations- och krissamtal. Det kan gälla inom områden som stress, sömn, nedstämdhet, oro och relationer. Kurator hjälper även till med hänvisning till lämplig vårdinstans eller mottagning vid behov.

Anna-Karin Kullberg

Skolpsykolog


Skolpsykolog

Skolpsykolog Anna-Karin Kullberg finns på skolan varannan vecka (måndagar) och bokas via skolsköterska eller via kurator.

Madleen Gustafsson

Specialpedagog

08-525 262 69madleen.gustafsson@skargards.se

Specialpedagog

Specialpedagog finns på skolan på måndagar–torsdagar.

Specialpedagogen ser till att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver. Specialpedagogen gör pedagogiska kartläggningar och utredningar samt gör förberedande bedömningar gällande läs- och skrivsvårigheter och dyskalkyli.

Studieteknik

Anna Leijon

Skolläkare


Skolläkare

Skolläkare Anna Leijon bokas via skolsköterska.

Speciallärare

Ling arbetar med specialpedagogik
och projektet funktionell matematik på skolan.
Funktionell matematik innebär praktisk mattematik i våra yrkesanpassade lokaler.

Ungdomsmottagning

Varje Torsdag mellan 10-12 har UMO drop-in mottagning på skolan. Här kan man tex:

Ta graviditetstest
Få dagen efter piller
Förnya p-piller recept
Få kondomer
Ta Klamydia - och gonorré test (ej blodprov)
Boka tid på ungdomsmottagningen

Skolsköterska

Skolsköterska
Christina Karlsten

Finns på plats 1 dag i veckan för akuta ärenden.