Elevhälsa

Elevhälsan i Norrtälje

Här hittar du information om Skolsköterska, Skolläkare, Skolpsykolog, Skolkurator och Ungdomsmottagningen. Enligt skollagen och läroplanen ägs elevhälsouppdraget gemensamt av alla på skolan. Det innebär samverkan och samarbete för elevens bästa. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans kring elever med behov av stöd och/eller anpassningar i skolsituationen. Elevhälsoteamet består av rektor, SYV, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

”Man mår bra av att lära sig och mår man bra så lär man sig.”


Elevhälsan ger råd och stöd vid fysiska, psykiska och personliga problem. Vi arbetar förebyggande tillsammans med övrig personal kring frågor som gäller alkohol, tobak och droger. Elevhälsan är även delaktig i likabehandlingsarbetet och den kamratstödjande verksamhet som finns på skolan.

Kontakta Elevhälsan i Norrtälje:

Skolsköterska & Skolläkare

Alla i åk 1 erbjuds ett hälsosamtal där eventuella hälsoproblem följs upp från grundskolan. Vid ett hälsosamtal görs en längd- och viktmätning samt syn- och ev ryggkontroll. Vid behov erbjuds kontakt med skolläkaren. Hälsosamtalet syftar till att få eleverna att vilja ta mer ansvar för sin egen hälsa, livsstil och skolarbete. Vi tar även hand om akuta sjukdomsfall under skoltid. Via oss kan elever även få hjälp med hänvisning eller remiss till specialistläkare eller lämplig mottagning.

Skolsköterska finns på plats 2 dag i veckan för akuta ärenden. Skolläkaren bokas via Skolsköterskan.
För sjukanmälan använd schoolsoft.

Kurator

Till kuratorn kan elever komma med frågor och bekymmer som rör social situation, psykiskt mående, kamrater, familj, konflikter, kriminalitet, beroenden, känslor, sorg, förlust eller annat som är svårt eller påverkar skolarbetet. Det är behovet som styr om man behöver komma en eller flera gånger för att uppnå förändring. Ibland rekommenderar kuratorn hjälp och stöd utanför skolan.

Kuratorn svarar också på frågor om var man kan vända sig i samhället för att få hjälp, av t ex myndigheter.

I samtalet som förs är det elevens perspektiv som är i fokus och det som är bäst för eleven. Det är bra att inte vänta med att ta kontakt.
Ingen fråga är för liten.

Kuratorn är på skolan varje onsdag.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Skärgårdsgymnasiet ska vara fri från diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Därför har Skärgårdsgymnasiet en plan mot diskriminering och kränkande behandling, vilken även innehåller rutiner och riktlinjer gällande trakasserier och sexuella trakasserier.