No items found.

Om Skärgårdsgymnasiet

Vår vision

Skärgårdsgymnasiet ska genom sin pedagogik, sina yrkesanpassade lokaler, sitt sätt att organisera undervisningen och genom en tydlig struktur för elevinflytande nå visionen att alla studenter skall vara anställningsbara efter sina studier. Skärgårdsgymnasiet ska också vara en föregångare när det gäller att utveckla pedagogiska metoder för att öka ungdomars engagemang och lärande under sin arbetspraktik (APL).  På skolan ska det arbeta motiverade lärare, med en yrkesbaserad och tvärvetenskaplig undervisning, i en trygg och tillåtande lärandemiljö. Skärgårdsgymnasiet är en verksamhet där elever får en tro på sin egen förmåga, känner hoppfullhet inför framtiden och får mod att delta i samhället. Vår vision är att alla elever lämnar skolan stärkta och med en tro om framtiden.

Individualisering – Infärgning – Projekttänkande

Infärgning innebär att många kärnämneskurser tar hänsyn till programinriktningen. På matten beräknar byggeleverna ytan på altanen, virkesåtgång i kvadratmeter och snickrar ett staket med hjälp av Pythagoras sats. På svenskan får el-eleverna gå igenom reglerna för instruktionsanvisningar till en jordfelsbrytare.

På engelskan kan frisörerna rollspela att en klippning äger rum i Australien – hur frågar man om kortare lugg, slingornas längd och inpackning..?

Skärgårdsgymnasiets betoning på projektarbeten utgår från hur verkligheten utanför skolan ser ut och sträcker sig över flera skolämnen. Kunskaperna sätts in i ett större sammanhang som i sin tur medför att eleverna tränar sin analytiska förmåga och bidrar till en bättre helhetssyn. Undervisningen liknar på så sätt mer yrkeslivet som ju aldrig konstruerar sin verksamhet i tillrättalagda kurser med vattentäta skott. Istället måste lösningen på uppgiften inbegripa flera olika skolämnen, vilket i sin tur kräver ett nära samarbete mellan lärarna på skolan.

Också individualisering är en hörnsten för Skärgårdsgymnasiet. Kort uttryckt betyder det att skolans undervisning utgår från varje elevs behov och förutsättningar. Den individuella utvecklingsplanen ligger till grund för en sådan skräddarsydd skoldag. Alla elever behöver inte göra samma saker på samma sätt lika länge. En effektiv individanpassning kräver stor lyhördhet från personalens sida – det är skälet till att Skärgårdsgymnasiets lärare är handplockade.

Eftersom vi har programmen NB och RL är vi INTE en allergifri skola. Det kan förekomma spår av nötter och eleverna kan röra sig i miljöer där det förekommer djur.

Kontakta oss