VO

Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningen planeras att starta HT20

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

I vård och omsorg används it, digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Utbildningen ska därför bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digitaliseringens möjligheter inom för utbildningen relevanta yrkesområden.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer att förekomma under 20 veckor 1 åk 2-3. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Under åk 1-3 kommer vård- och omsorgsprogrammet (VO) göra ett antal studiebesök inom yrkesinriktningen hälso- och sjukvård såsom akutmottagning, ambulanssjukvården och vårdavdelningar på akutsjukhus samt demensvård. Under åk 2-3 ingår 5 veckors APL per termin. APL är en viktig del av utbildningen och förekommer på samtliga yrkesprogram.

Utbildningen kan leda till arbete inom olika vårdavdelningar, akutsjukvården mm som undersköterska. Väljer man universitetsstudier efter gymnasiet så kan man studera mot sjuksköterska och efter 1 års praktik 1-2 års vidareutbildning som specialistsjuksköterska inom tex. ambulanssjukvård, anestesisjukköterska, operationssköterska mm.
Kursplaner

No items found.

Bilagor

No items found.