Elevhälsa

Elevhälsan i Norrtälje

Här hittar du information om Skolsköterska, Skolläkare, Skolpsykolog och Skolkurator. Enligt skollagen och läroplanen ägs elevhälsouppdraget gemensamt av alla på skolan. Det innebär samverkan och samarbete för elevens bästa. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans kring elever med behov av stöd och/eller anpassningar i skolsituationen. Elevhälsoteamet består av rektor, SYV, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

”Man mår bra av att lära sig och mår man bra så lär man sig.”


Elevhälsan ger råd och stöd vid fysiska, psykiska och personliga problem. Vi arbetar förebyggande tillsammans med övrig personal kring frågor som gäller alkohol, tobak och droger. Elevhälsan är även delaktig i likabehandlingsarbetet på skolan.

Kontakta Elevhälsan i Norrtälje:

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande genom hälsosamtal, enklare sjukvårdsinsatser och hälsoundersökningar.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel på skolan. I hälsosamtalet diskuteras även frågor om alkohol, tobak, narkotika, doping (ANDT) och
sex- och samlevnad.

Vid sjukdom hänvisas eleven till vårdcentral.

Skolsköterskan finns på skolan måndagar, tisdagar och torsdagar.

För sjukanmälan använd SchoolSoft.

Skolkurator

Kurator erbjuder elever stöd-, motivations- och krissamtal. Det kan gälla inom områden som stress, sömn, nedstämdhet, oro och relationer. Kurator hjälper även till med hänvisning till lämplig vårdinstans eller mottagning vid behov.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Skärgårdsgymnasiet ska vara fri från diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Därför har Skärgårdsgymnasiet en plan mot diskriminering och kränkande behandling, vilken även innehåller rutiner och riktlinjer gällande trakasserier och sexuella trakasserier.