Elevhälsa

Elevhälsan i Norrtälje

Här hittar du information om Skolsköterska, Skolläkare, Skolpsykolog, Skolkurator och Ungdomsmottagningen. Enligt skollagen och läroplanen ägs elevhälsouppdraget gemensamt av alla på skolan. Det innebär samverkan och samarbete för elevens bästa. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans kring elever med behov av stöd och/eller anpassningar i skolsituationen. Elevhälsoteamet består av rektor, SYV, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

”Man mår bra av att lära sig och mår man bra så lär man sig.”


Elevhälsan ger råd och stöd vid fysiska, psykiska och personliga problem. Vi arbetar förebyggande tillsammans med övrig personal kring frågor som gäller alkohol, tobak och droger. Elevhälsan är även delaktig i likabehandlingsarbetet och den kamratstödjande verksamhet som finns på skolan.

Kontakta Elevhälsan i Norrtälje:

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och enklare sjukvårdsinsatser och hälsoundersökningar som omfattar längd och vikt.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel på skolan. I hälsosamtalet diskuteras även frågor om alkohol, tobak, narkotika, doping (ANDT) och
sex- och samlevnad.

Vid sjukdom hänvisas eleven till vårdcentral.

Skolsköterskan finns på skolan måndagar, tisdagar och torsdagar.

För sjukanmälan använd schoolsoft.

Kurator

Till kuratorn kan elever komma med frågor och bekymmer som rör social situation, psykiskt mående, kamrater, familj, konflikter, kriminalitet, beroenden, känslor, sorg, förlust eller annat som är svårt eller påverkar skolarbetet. Det är behovet som styr om man behöver komma en eller flera gånger för att uppnå förändring. Ibland rekommenderar kuratorn hjälp och stöd utanför skolan.

Kuratorn svarar också på frågor om var man kan vända sig i samhället för att få hjälp, av t ex myndigheter.

I samtalet som förs är det elevens perspektiv som är i fokus och det som är bäst för eleven. Det är bra att inte vänta med att ta kontakt.
Ingen fråga är för liten.

Kuratorn är på skolan mån, torsdag och fredag.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Skärgårdsgymnasiet ska vara fri från diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Därför har Skärgårdsgymnasiet en plan mot diskriminering och kränkande behandling, vilken även innehåller rutiner och riktlinjer gällande trakasserier och sexuella trakasserier.